កាស​ Gaming ROG True Wireless

Sale!

កាស​ Gaming ROG True Wireless

$99

កាស 𝗚𝗮𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗥𝗢𝗚 𝗖𝗲𝘁𝗿𝗮 𝗧𝗿𝘂𝗲 𝗪𝗶𝗿𝗲𝗹𝗲𝘀𝘀 in stock មានធានាមួយឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុនតំលៃពិសេសត្រឹមតែ $𝟏0𝟗 តែប៉ុណ្ណោះ

SPECIFICATION

ROG Cetra True Wireless

ROG Cetra True Wireless gaming headphones with low-latency wireless connection, ANC, up to 27-hour battery with wireless-charging case, IPX4 water resistance and support for EQ/virtual 7.1 via Armoury Crate

  • Low-latency wireless audio: Gaming mode offers greater synchronization of audio with video for competitive gaming.
  • Active Noise Cancelation (ANC): Hybrid ANC technology detects and filters out noise coming from inside and outside the earbuds, enabling immersive audio experiences.
  • Extensive battery life: Features 27-hour battery life with quick-charge technology.
  • Wireless charging: Case can be charged conveniently via wireless charging.
  • Touch control: Simple quick-touch controls enable rapid in-game adjustments.
  • Water resistance: IPX4 splash-proof water resistance adds protection